Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie internetowym i portalach społecznościowych

 • 1.1. Administrator – NOWY STYL Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077550, NIP: 6840009302, REGON: 370016299.

  1.2. Współadministratorzy- NOWY STYL Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno oraz NOWY STYL. FR S.A.S. z siedzibą w Saint-Marcellin, Nowy Styl UK Limited z siedzibą w Londynie, Nowy Styl GmbH z siedzibą w Ebermannsdorf, Nowy Styl Deutschland GmbH z siedzibą w Steyerberg i Nowy Styl Hungary Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, w zakresie jakim wspólnie decydują o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników zapisujących się do subskrybcji newslettera. Szczegóły dotyczące zasadniczej części porozumienia zawartego pomiędzy Współadministratorami zawarte zostały w Polityce.

  1.3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem nowystyl.com.

  1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • 2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 • KORZYSTANIE Z SERWISU

  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

  3.1.1. w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia Serwisu i zapoznawania się przez Użytkowników z treściami w nim publikowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie plików cookies w jego urządzeniu końcowym, i ich wykorzystanie przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów, których wykaz dostępny jest tutaj;

  3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – spółek zależnych Nowy Styl – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane szczegółowo w sekcji „MARKETING”.

  3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  FORMULARZE KONTAKTOWE

  3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

  3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych wskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu identyfikacji nadawcy i sprawnej obsługi zapytania przesłanego przez formularz przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Nowy Styl i spółek zależnych Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3.4.2. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niewskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, bez analizy preferencji Użytkownika w celu dostosowania treści do jego oczekiwań (reklama kontekstowa);

  4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna);

  4.1.3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).


  REKLAMA KONTEKSTOWA

  4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji usług i produktów Nowy Styl i spółek zależnych Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  REKLAMA BEHAWIORALNA

  4.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych może obejmować wówczas także profilowanie Użytkowników. W zależności od rodzaju profilowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji usług i produktów Nowy Styl i spółek zależnych Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

  4.4. Lista zaufanych partnerów Administratora znajduje się tutaj.


  NEWSLETTER

  4.5. Współadministratorzy świadczą usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail (tj. swoim Klientom, Subskrybentom, uczestnikom targów). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

  4.6. Świadczenie usługi newslettera wiąże się z wspólnym przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Nowy Styl oraz NOWY STYL. FR S.A.S. z siedzibą w Saint-Marcellin, Nowy Styl UK Limited z siedzibą w Londynie, Nowy Styl GmbH z siedzibą w Ebermannsdorf, Nowy Styl Deutschland GmbH z siedzibą w Steyerberg i Nowy Styl Hungary Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, w związku z czym dochodzi do Współadministrowania danymi osobowymi przez Współadministratorów zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym Współadministratorzy, zawarli umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.

  4.7. Współadministratorzy w ramach uzgodnień ustalili, że do czynności objętych współadministrowaniem należy zbieranie za pośrednictwem Serwisu w jego  wszystkich wersjach językowych zgód na wysyłkę newslettera oraz danych osobowych za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter oraz ich przekazywanie do właściwego dla danego rynku geograficznego Współadministratora Nowy Styl, a także przechowywanie tych danych osobowych w bazie danych zarządzanej i zabezpieczanej przez Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wysyłka personalizowanej treści newslettera w zależności od wyboru do Użytkownika przy zapisie na newsletterów z poszczególnych krajów. Przekazywanie danych następuje na bieżąco od momentu wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera oraz podania danych osobowych za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter przez Użytkownika oraz przez cały czas świadczenia usługi newslettera lub do czasu wycofania zgody na wysyłkę newslettera przez Użytkownika lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. 

  4.8. W odniesieniu do czynności, które są współadministrowane przez Współadministratorów, Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  4.9. Użytkownik ma w każdym czasie prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych przez Współadministratorów. 

  4.10. Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Użytkownik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem Danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Nowy Styl sp. z o.o. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może jednak dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec któregokolwiek ze Współadministratorów wspólnie odpowiedzialnego za czynność przetwarzania Danych osobowych objętą Współadministrowaniem. 

  4.11.  Dane osobowe są przetwarzane:

  4.11.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera  podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na promocji oferty marki produktowej Nowy Styl i marek i poszczególnych Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4.11.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w formie newslettera lub w przypadku Klientów Współadministratorów wynikający z chęci podtrzymania dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych;

  4.11.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

  4.11.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na ustaleniu i dochodzenia roszczeń lub obronie przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  MARKETING BEZPOŚREDNI

  4.12. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie lub w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu Klientom dostępu do aktualnych informacji handlowych, w tym marketingowych Administratora, wynikającego z dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne
 • 5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych marek.

  5.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane przy użyciu następujących narzędzi: Facebook Ads
  Manager, Google Ad Manager i LinkedIn Campaign Manager.

  5.3. Dane osobowe Użytkownika wskazane w formularzach, o których mowa w pkt 5.2. przetwarzane są:

  5.3.1. w celu przekazywania Użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (a w ramach realizacji usługi newslettera – Współadministratorów) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z zamówienia przez Użytkownika informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu sms/mms);

  5.3.2. w celu udostępnienia danych osobowych Użytkownika spółkom zależnym Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj w ich celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu).

  5.4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • 6.1. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać z Serwisu w bardziej sprawny sposób. Administrator może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

  6.2. Serwis korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się w Serwisie. W dowolnej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę w deklaracji dotyczącej plików cookie w Serwisie. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  6.2.1. Niezbędne pliki cookie – które przyczyniają się do użyteczności Serwisu poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

  6.2.2. Pliki cookie dotyczące preferencji – które umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.

  6.2.3. Statystyczne pliki cookie – które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

  6.2.4. Marketingowe pliki cookie – które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

  6.2.5. Nieklasyfikowane pliki cookie - to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
    
  6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  6.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  6.3.2. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  6.3.3. marketingowym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika) i behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika)

  6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): (i) polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu w zakresie niezbędnych plików cookies oraz (ii) opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie plików cookies w jego urządzeniu końcowym, i ich wykorzystanie przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów, których wykaz dostępny jest tutaj, polegający na:

  6.4.1. prowadzeniu statystyk i analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; oraz

  6.4.2. kierowaniu do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika) i reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

  6.5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • 7.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

  GOOGLE ANALYTICS

  7.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

  GOOGLE ADS

  7.3. Google ADS to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google ADS pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/ technologies/ads?hl=pl. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.pl/.

  PIKSELE FACEBOOKA

  7.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

  WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

  7.5. Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

  7.5.1. Facebook: https://www.facebook.com/policy 

  7.5.2. Google: https://privacy.google.com/take-control  

  7.5.3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

  7.5.4. Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

  7.6. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy 
 • 8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

  8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • 9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

  9.4.  Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się tutaj .
 • 10.1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, usług IT, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmioty świadczące usługi wysyłki mailingu, spółkom zależnym Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj a także Zaufanym Partnerom Administratora (wyłącznie w zakresie informacji zawartych w plikach cookies), których wykaz dostępny jest tutaj.

  10.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

  10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • 11.1.   Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  11.1.1.  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

  11.2.  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 • 12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 13.1.  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno.
 • 14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  14.2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 20 maja 2024 r.