Zrównoważony łańcuch dostaw – nasze wyniki

 • Zrównoważony łańcuch dostaw – nasze wynikiRedukcja emisji gazów cieplarnianych, zastępowanie surowców pierwotnych materiałami z recyklingu, bezpieczne warunki pracy i zatrudnienie z poszanowaniem praw człowieka - osiągnięcie wielu naszych celów na rzecz zrównoważonego rozwoju jest niemożliwe lub niepełne bez rozszerzenia ich na łańcuch dostaw. W ostatnich dwóch latach Dział Zakupów Strategicznych Nowego Stylu zintensyfikował współpracę w tym zakresie z naszymi dostawcami. Oto jej efekty.

 

Ryzyka etyczne w łańcuchu dostaw

Zgodnie z Kodeksem dostawców partnerzy i podwykonawcy Nowego Stylu zobowiązują się działać zgodnie z naszymi standardami etycznymi. Jednak deklaracja zgodności z nimi to tylko część procesu oceny naszych partnerów. Kroki, które podejmujemy, są zależne od tego, jak oszacujemy ryzyko związane z danym dostawcą. Dlatego każdą firmę co dwa lata oceniamy pod względem ryzyk wynikających z:
 • rodzaju produktu – czy zawiera materiały niebezpieczne, które powodują zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwo użytkownika, czy wpływa na środowisko;
 • rodzaju produkcji – charakter niezbędnej pracy, oddziaływanie procesów na pracowników i środowisko;
 • kraju, w którym znajduje się dostawca – zagadnienia m.in. kontroli korupcji, prawa do wolności wypowiedzi czy praworządności.
W 2021 roku spośród ponad 2500 dostawców poddaliśmy analizie ryzyka 173 podmioty, które generują 80% wartości rocznych zakupów bezpośrednich firmy.

Działalność zdecydowanej większości dostawców Nowego Stylu jest ulokowana w Europie (najwięcej  w Polsce, Niemczech i Szwajcarii), a zaledwie 9 z nich działa w krajach ocenianych jako kraje wysokiego ryzyka.

Ocena nowych dostawców

Równolegle do oceny ryzyka, co roku prowadzimy też okresową ocenę dostawców uwzględniającą:
 • Warunki zatrudnienia i BHP,
 • Poszanowanie praw człowieka,
 • Środowisko,
 • Procesy produkcyjne,
 • Procesy zakupowe,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Procesy doskonalenia,
 • Zgodność z pozostałymi zapisami „Kodeksu dostawców”.

Średni wynik oceny dostawców, którą przeprowadziliśmy w 2021 roku, zbliża się do 90% punktów.

Nielicznych dostawców, którzy uzyskują poniżej 60% punktów oraz tych, których działalność oceniamy jako ryzykowną według naszych kryteriów, poddajemy dodatkowej weryfikacji. Część zobowiązujemy do regularnych audytów społecznych według uznanych standardów, innych – weryfikują nasi audytorzy z Dział Rozwoju Dostawców.

Przygotowanie do raportowania emisji CO2 w łańcuchu dostaw

Obecnie ślad węglowy naszej organizacji wyliczamy w zakresach 1 i 2, czyli uwzględniając emisję CO2 podczas zużycia energii w naszych instalacjach, u dostawców prądu dla naszych biur i fabryk, a także w samochodach służbowych czy podróżach lotniczych. Wiemy jednak, że gros naszego oddziaływania w tym obszarze dzieje się u dostawców wytwarzających materiały i komponenty na nasze potrzeby. Jaka jest skala tego oddziaływania? W 2021 roku zrobiliśmy pierwszy krok, by zdiagnozować tę sytuację i razem z partnerami podjąć wysiłek ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

W odpowiedzi na zapytanie o emisję, które wysłaliśmy do naszych kluczowych dostawców, uzyskaliśmy niepełne dane, od wybranych firm. W ten sposób wyłoniliśmy dostawców - w tym laureatów naszego konkursu Supplier Sustainability Award 2021: Gabriel A/S, BASF Polska czy Rehau Sp. z o.o. - najbardziej świadome w tym temacie, z którymi możemy wymieniać się wiedzą i wspierać na drodze do minimalizowania śladu węglowego. Pozostałym dostawcom, którzy dotąd nie monitorowali tych danych, daliśmy wyraźny sygnał, że już niedługo raportowanie emisji stanie się u nas standardem.

Materiały z recyklingu

Na podstawie danych zebranych od dostawców w tym roku, możemy też podsumować wskaźniki dotyczące surowców z recyklingu i zrównoważonych materiałów w naszych produktach:
 • Certyfikowane drewno: FSC - 28%; PEFC - 36%
 • Karton z recyklingu - 76%
 • Stal z recyklingu - 32%
 • Drewno i materiały drewnopochodne z recyklingu - 20%


Dane za 2021 r.
* Dane pozyskane od dostawców, którzy generują 80% wartości zakupów danego materiału.

quote
Zasady zrównoważonego rozwoju są takie same dla wszystkich. Wymiana wiedzy i pogłębianie współpracy z naszymi dostawcami to łączenie sił, by wspólnie osiągnąć założone cele. Dlatego w kolejnych latach chcemy kontynuować i intensyfikować tego typu projekty.
Janusz Pelczar
Kierownik Działu Rozwoju Dostawców

Kierunki rozwoju

Dalszy rozwój w obszarze zrównoważonego łańcucha dostaw nie jest możliwy bez podnoszenia kompetencji w organizacji. Pracownicy Działu Zakupów Strategicznych w Polsce w 2021 roku przeszli dedykowane szkolenie "Corporate Social Responsibility in Procurement”. W tym roku zorganizowaliśmy też konkurs dla dostawców Supplier Sustainability Award 2021, w którym nagrodziliśmy najbardziej inspirujące inicjatywy środowiskowe i społeczne naszych partnerów.

Materiał opracowany na podstawie „Sustainable Procuremet Report 2020-2021”. Cały raport jest dostępny w Dziale Zakupów Strategicznych ([email protected])

Aktualne dane z tego zakresu są dostępne w "Sustainable Procurement Report 2023".